MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)
(i) Acıbadem Mah., Çeçen Sok. Akasya AVM, Blok No:25 İç Kapı No:426 Üsküdar, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, [0563128094700001] Mersis Numaralı, [5631280947] Vergi Kimlik Numaralı, Kiosk Interior Tasarım Mobilya Sanayi ve Tica-ret Anonim Şirketi (“Satıcı”); ile
(ii) [ ] adresinde mukim, [●] telefon numaralı, [●] posta adresinin sahibi olan, IP adresi [●] olan, [●] T.C. Kimlik Numaralı, [● (ad soyad)] arasında (“Alıcı”), arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme kapsamında, Kiosk Interior ile Alıcı, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” ola-rak anılacaklardır.

1. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İşbu Sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Me-safeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin Taraf-lar’ı işbu Sözleşme tahtında Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kay-naklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
1.2. İşbu Sözleşme'nin konusunu; Alıcı'nın, Satıcı’nın sahibi olduğu ve işlettiği www.kioskinterior.com web sitesinden (“Websitesi”) mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hü-kümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
2. SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)
2.1. Websitesi üzerinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli-dir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değil-dir.
2.2. Mal veya hizmetin üretimine ve sevkiyatına, Alıcı tarafından ilgili mal veya hizmetin Websitesi üzerinden sipariş edilmesini takiben en geç 7 (yedi) iş günü içinde başlanacak-tır. Mal satışlarında malın teslim süresi 30 günü geçmeyecektir.
3. MALIN VEYA HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
3.1. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alı-cı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı'ya, Satıcı’nın anlaşmalı ol-duğu kargo şirketi marifetiyle teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Teslimatta kullanılacak kargo şirketi [●]’dir.
3.2. Mal, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme'de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Alıcı, Alıcı’nın gösterdiği adrese ve bu adreste tes-lim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
Teslimat Adresi: [Alıcı’nın adresi veya Alıcı tarafından girilen yeni teslimat adresi işbuarada yer alacaktır] Teslim Edilecek Kişi(ler): [Alıcı veya Alıcı tarafından kişisel verileri verilen diğer kişi-ler]
4. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
4.1. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Websitesi'nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.
4.2. Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde, işbu Sözleşmenin Alıcı tara-fından onaylanması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.
4.3. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller, beklenmeyen haller, mücbir sebep hali veya nakliyeyi engelleyen haller saklı kal-mak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.4. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, beklenmeyen hallerde, mücbir sebep halinde veya nakliyeyi engelleyen hallerde Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
5. MAL/HİZMETİN FİYATI
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderi-len bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
6. ÖDEME ŞEKLİ
6.1. Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yü-rürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, be-yan ve taahhüt eder.
6.2. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluş ta-rafından sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın be-delini tamamen tahsil ettiği mal ve hizmet satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, düzenlediği bazı kampanyalar ile Alıcı’nın seçtiği taksit adedinden daha fazla bir taksit adedi uygulayabi-lir ve/veya birtakım farklı taksit seçenekleri (ör. taksit erteleme gibi hizmetler) sunabilir. Bu tür kampanyaların hiçbiri Satıcı’yı bağlamamaktadır. Ödemelerin taksitli olarak ya-pılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen bankanın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.
7. ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
7.1. Alıcı, Websitesi'nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yükle-nen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi-ğini beyan eder.
7.2. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fi-yatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiği-ni teyit etmiş olur.
7.3. Alıcı'nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim al-ması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
7.4. Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanıl-ması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya, aynı kargo şirketi ile iade etmekle yükümlüdür. Bu halde tesli-mat giderleri Alıcı'ya aittir.
7.5. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları gibi satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi ol-duğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş ver-diğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
7.6. Alıcı, Websitesi üzerinden siparişi gerçekleştiği anda bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme hükümleri Alıcı’nın, Satıcı’ya bildirdiği e-posta adresine gönderilmekte ve anılan e-postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.
7.7. Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi'nde yer alan [email protected] üzerinden ulaştırabi-lirler.
8. SATICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
8.1. Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kıla-vuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.
8.2. Satıcı, hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, beklenmeyen hal-lerde, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleş-me konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.
8.3. Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
9. CAYMA HAKKI
9.1. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemler-de satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
9.2. Alıcı, cayma hakkını ürün/leri iade ederken e-fatura çıktısı üzerinde yer alan iade neden-lerinden "cayma hakkı sebebiyle ürünleri iade ettiğini" içeren iade nedenini işaretlemesi ve ıslak imza ile imzalayarak ürünlerin iade yapılacak depo adresine gönderilmek üzere, kargoya verir.
9.3. Alıcı'nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi ge-rekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özellikle-rine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen deği-şiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
9.4. Alıcı iade edeceği malı Satıcı'ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı'nın anlaş-malı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dı-şında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecin-de uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
9.5. Alıcı'nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın teslim masrafları da dahil olmak üzere (malın Satıcı'nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılı-ğıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin yaptığı tüm ödemeler Alıcı'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.
10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
10.1. Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:
➢ Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı'nın kon-trolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); ➢ Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünle-re/mallara (Websitesi üzerinde Alıcının tercihleri çerçevesinde kişiye özel olarak hazırlan-an (boyutu, rengi, ölçüleri, vb. unsurları kişiye özel olarak Alıcı tarafından seçilen) ürün-ler başta olmak üzere, Alıcı’nın kişiye özel olarak düzenlediği her türlü ürün/mal) ilişkin sözleşmelerde; ➢ Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; ➢ Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mall-ardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmel-erde; ➢ Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olma-yan mallara ilişkin sözleşmelerde; ➢ Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım program-larına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; ➢ Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; ➢ Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba ki-ralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; ➢ Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; ➢ Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve ➢ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi).
10.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmet-ler (Satıcı'nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
11. KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI
11.1. Satıcı, Websitesi sitesi üzerinden Alıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri yürürlükteki mevzuat, “Gizlilik Koşulları” ve “Çerez Politikası” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir ve/veya kaydedebilir. Satıcı aynı zamanda; Alıcı’nın kimliği, adre-si, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Websitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgileri de istatistiki de-ğerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Alıcı’ya ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmaya-caktır.
11.2. Alıcı, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Satıcı, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, arşivlenmesine, saklanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet Alıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, Satıcı tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. Websitesi’ne üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kul-lanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bank-anın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraf-ları ve vekalet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı te-merrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
13. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorun-lu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. UYGULANABİLİR HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme, Türk hukukuna göre yorumlanacak ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklar, Türk hukuku çerçevesinde çözümlenecektir. Alıcılar, satın aldıkları mal ve hiz-metlerle ilgili şikayetlerini Satıcı'ya iletecektir. Alıcı, Satıcı'ya karşı (Gümrük ve Ticaret Bakan-lığı tarafından ilan edilen değerlere bağlı olarak) ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne ya da Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [●] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.